Protestantse Kerk in Nederland
Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o.
 
 
Stichting Vermogen Voorzieningen Ouderen Stichting Vermogen Voorzieningen Ouderen

Stichting Vermogen Voorzieningen voor Ouderen van de ELG Zeist c.a.

Algemeen
De Stichting Vermogen Voorzieningen voor Ouderen van de ELG Zeist c.a. (Stichting Vermogen) is een private stichting die zich ten doel stelt:
  • Het bijeenbrengen en beheren van middelen ter voorziening in de huisvesting, het welzijn en welbevinden van ouderen en sociaal zwakkeren, en het verrichten van alle daartoe noodzakelijke of gewenste handelingen inclusief de realisatie van die voorziening(en), alles in de ruimste zin van het woord. Bij voorkeur ten behoeve van diegenen die zich verbonden weten aan de Lutherse Kerk of met het Lutherse gedachtegoed;
  • Het doen van uitkeringen aan Algemeen Nut Beogende Instellingen in de zin van de Successiewet 1956, of de daarvoor in de plaats gekomen wetgeving, mits deze uitkeringen dienstig zijn aan de hierboven beschreven doelstelling;
  • Het beheren en beleggen van de aan de stichting toevertrouwde gelden.
De stichting beoogt niet het maken van winst.
 
De stichting is opgericht in 1979.

Het contactadres van de stichting is: Lange Uitweg 23, 3998 WD Schalkwijk; e-mail: fwspansier@casema.nl. RSIN: 8104.75509. KvK:
41178253

Beleidsplan
Het bestuur van de stichting oriënteerde zich in 2006 op mogelijkheden om de doelstelling van de stichting (voorzien in de huisvesting aan ouderen) te realiseren. Er zijn toen diverse gesprekken gevoerd met een woningbouwcorporatie. Leidraad bij deze gesprekken is het strategisch beleidsplan dat in 2005 is opgesteld. Gekeken is naar mogelijkheden om financieel deel te nemen aan één van de investeringsprogramma’s in Zeist of omgeving.

In 2018 is bezien of het mogelijk was in een te her-ontwikkelen plan te participeren. Dit project bleek uiteindelijk niet haalbaar.
In 2019 is, mede vanwege het gegeven dat de kerkelijke gemeenschap ELG Zeist c.a. is samengegaan met de ELG Utrecht, bezien de mogelijkheden tot een nieuwe planaanpak.


Plannen
In het 2e half jaar 2019 zijn contacten gelegd met de Hogeschool Utrecht om te komen tot een haalbaarheidsonderzoek voor een project dat kan voldoen aan de doelstellingen van de Stichting.
Begin 2020 is na een eerste overleg met een aantal betrokkenen verzocht tot een opdracht-formulering te komen. In het kort luidde de opdracht: “Stichting Vermogen Voorzieningen wenst op basis van haar primaire doelstelling de realisatie van voorzieningen voor ouderen. (summier samengevat)
De stichting wil zich hierbij maatschappelijk gedragen en de realisatie dient plaats te vinden in de regio Utrecht-Zeist”.
Helaas is er na de opdrachtformulering geen verdere afspraak en uitwerking gekomen vanwege de begin februari 2020 uitgebroken wereldwijde Corona pandemie en de daarop volgende “Lock-down’s”. Deze situatie duurde inmiddels al meer dan twee jaar. Vervolgens viel in februari 2022 Rusland bruut met een invasie Oekraïne binnen. De inbreuk op de wereldorde heeft geleid tot een verslechtering van het beursklimaat, schaarste aan grondstoffen, sterke prijsstijgingen van energie en inflatie. Het was niet het jaar en het tijdstip voor de gedachte initiëring van activiteiten. Helaas.
Bestuurlijke activiteitenontplooiing was nauwelijks mogelijk.
Toch hopen we dat het gelegde contact uit 2019 met de Hogeschool en de daartoe gemaakte opdracht-formulering alsnog in 2023 tot een concrete uitvoering zal gaan leiden.

Vooruitzichten
De impact van de vooralsnog voortdurende oorlog door de agressor Rusland in Oekraïne, prijsontwikkelingen en gespannen arbeidsmarkt naast de reeds bestaande klimaatcrisis maken vooruitzichten ongewis voor economieën en beurzen. Ook de bouw en vastgoedmarkt in Nederland kent grote problemen. Reden om ons te beperken in nadere vooruitzichten.
 
Financiële verantwoording 
 
 Verkorte Staat van Baten en Lasten 2022 in €
 
  2022   2021
Baten      
Beleggingen (ongerealiseerd resultaat) -/-150.430   155.441
Rentebaten 33   29
  -/-150.397   155.470
Lasten      
Algemene kosten 9.780   9.322
Resultaat, per saldo -/-160.177   +146.148

De stichting heeft geen personeel in dienst.
 
Het jaarresultaat over 2022 is geheel te wijten aan het beursklimaat.

Op 24 februari 2022 viel Rusland het buurland Oekraïne met een invasie binnen.
De EU, VS en vele andere landen kondigden direct economische en financiële sancties tegen Rusland af. Het een en ander heeft grote gevolgen voor de wereld orde, economieën en ook voor het beursklimaat in de wereld.
 
Bestuur en Raad van Toezicht
Het bestuur heeft in 2010 een statutenwijziging doorgevoerd voor de stichting. Het belangrijkste onderdeel hiervan is dat een Raad van Toezicht een toezichthoudende rol heeft. Per 1 januari 2009 heeft de stichting van de Belastingdienst de ANBI-status (ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling) verkregen.
 
De samenstelling van het bestuur was eind 2022 als volgt:
E.J. Fredriks, voorzitter
F.W. Spansier, secretaris, penningmeester
T.A.C.M. Boddeke, lid
J.S. Ruppert, adviseur


De Raad van toezicht bestond eind 2022 uit de volgende leden:
C.E. Wijma, voorzitter
vacature, secretaris
vacature (in april 2023 vervuld door benoeming C. IJzerman)

De leden van het bestuur, noch de leden van de raad van toezicht ontvangen enige beloning voor hun werkzaamheden.

 
terug
 
 
 
 
Wie zijn wij
De Evangelisch-Lutherse gemeente Zeist is een kleine geloofsgemeente, die deel uitmaakt van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o.. De gemeenschap wordt gekenmerkt door een sterke onderlinge verbondenheid en een grote openheid naar buiten. In de (tweewekelijkse) zondagse eredienst volgen we de Lutherse liturgie en zoeken we in Woord en Sacrament verbinding met God. Zo willen we ons laten inspireren om in pastoraat en diaconaat om te zien naar onze naasten dichtbij en ver weg.
 
Lutherkapel Zeist, Woudenbergseweg 38

KvK  De Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o. te Utrecht staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder no. 76366715 . meer
 
Verhuur
Voor het huren van de gemeentezaal en/of de kerkzaal: zie de informatie onder Organisatie / Koster, Beheer en Verhuur.
 
 
Giften /schenkingen en ANBI
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Zie voor giften / schenkingen de informatie onder Financiën.
 
 
Preken
Onder het kopje Kerkdiensten/preekarchief kunt u een aantal diensten/preken nalezen!
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.