Protestantse Kerk in Nederland
Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o.
 
 
Liturgie Evangelisch Lutherse Gemeente Zeist Liturgie Evangelisch Lutherse Gemeente Zeist
ORDE VAN DE HOOFDDIENST
 
VOORBEREIDING
V  In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
G  AMEN

V  Onze hulp is in de naam van de Heer
G  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V  voorbereidingsgebed
G  DE ALMACHTIGE GOD SCHENKE ONS ZIJN GENADE
    AMEN

INTROÏTUS
V  antifoon van de zondag
G  zingt de berijmde ingangspsalm
V  herhaalt de antifoon
G  ERE ZIJ DE VADER EN DE ZOON EN DE HEILIGE GEEST
    ALS IN DEN BEGINNE
    NU EN IMMER
    EN VAN EEUWIGHEID TOT EEUWIGHEID
    AMEN

KYRIË EN GLORIA
Kyrië
V  Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de      wereld
   en zijn naam prijzen want zijn barmhartigheid heeft geen einde
V  Here God, ontferm U
G  CHRISTUS ONTFERM U
    HERE GOD, ONTFERM U

Gloria
(vervalt in de adventstijd en de veertigdagentijd)

V  Ere zij God in den hoge
G  EN VREDE OP AARDE
    BIJ MENSEN DES WELBEHAGENS

GROET
V  De Heer zij met U
G  EN MET UWEN GEEST


DIENST VAN HET WOORD
V  zondagsgebed, eindigend met de woorden 
    ... door Jezus Christus onze Heer
G  AMEN

V  lezing uit het Oude Testament

G  zingt gradualepsalm

V  Epistellezing, afgesloten met gesproken of gezongen psalmwoord
    (behalve in de adventstijd en de veertigdagentijd)

V  Halleluja
G  HALLELUJA, HALLELUJA

G  staat op en zingt het zondagslied

V  Evangelielezing
G  LOF ZIJ U O HERE

Voorganger en gemeente:
geloofsbelijdenis, gezongen of gesproken

Gemeente gaat zitten

V  overdenking

Orgelspel

G preeklied
Tijdens het naspel wordt in dubbele rondgang de offerande van de gemeente ingezameld

GEBEDEN
V  offerandegebed, eindigend met de woorden
    ... door Jezus Christus, onze Heer
G  AMEN

V  voorbeden, telkens eindigend met de oproep
    ... laten wij de Heer bidden ...
G  Heer, ontferm U
     stil gebed
V  Onze Vader, die in de hemelen zijt
G  UW NAAM WORDE GEHEILIGD
    UW RIJK KOME
    UW WIL GESCHIEDE,
    GELIJK IN DE HEMEL, ALZO OOK OP AARDE
    GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD
    EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN
    GELIJK OOK WIJ VERGEVEN ONZE SCHULDENAREN
    EN LEID ONS NIET IN VERZOEKING
    MAAR VERLOS ONS VAN HET KWADE
G  zingt
    WANT U IS HET RIJK EN DE KRACHT EN DE HEERLIJKHEID
    IN EEUWIGHEID
    AMEN

ZENDING EN ZEGEN
Gemeente gaat staan

Slotlied

V  Zegen
G  AMEN, AMEN, AMEN

 
Na de dienst bent u van harte welkom om in de benedenzaal koffie of thee te komen drinken.

 

terug
 
 
 
 
Wie zijn wij
De Evangelisch-Lutherse gemeente Zeist is een kleine geloofsgemeente, die deel uitmaakt van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o.. De gemeenschap wordt gekenmerkt door een sterke onderlinge verbondenheid en een grote openheid naar buiten. In de (tweewekelijkse) zondagse eredienst volgen we de Lutherse liturgie en zoeken we in Woord en Sacrament verbinding met God. Zo willen we ons laten inspireren om in pastoraat en diaconaat om te zien naar onze naasten dichtbij en ver weg.
 
Lutherkapel Zeist, Woudenbergseweg 38

KvK  De Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o. te Utrecht staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder no. 76366715 . meer
 
Verhuur
Voor het huren van de gemeentezaal en/of de kerkzaal: zie de informatie onder Organisatie / Koster, Beheer en Verhuur.
 
 
Giften /schenkingen en ANBI
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Zie voor giften / schenkingen de informatie onder Financiën.
 
 
Preken
Onder het kopje Kerkdiensten/preekarchief kunt u een aantal diensten/preken nalezen!
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.