Protestantse Kerk in Nederland
Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o.
 
 
De huidige gemeente De huidige gemeente


Foto: Fred Manschot

Na de aanvankelijk sterke groei van de gemeente, waardoor de gemeente zelfstandig kon worden, was er daarna stabilisatie en vervolgens, zoals op zo vele plaatsen, terugloop van het ledental. Thans telt de gemeente ongeveer 100 leden, doopleden, gastleden en belangstellenden. We moeten ons helaas een krimpende gemeente noemen, tengevolge van veroudering leden. Kenmerk voor de diensten is de  Lutherse liturgische vormgeving. Een hechte gemeenschap en een gemiddeld redelijk kerkbezoek.
 
Op zondag en op de grote kerkelijke feestdagen komen we bij elkaar rond Woord en Sacrament.  
Allen die zich genodigd weten, zijn welkom bij de viering van het Heilig Avondmaal, zo mogelijk eenmaal in de maand; leeftijd en/of lid zijn van een andere kerk speelt geen rol.  Diverse organisten bespelen tijdens de diensten bij toerbeurt het orgel en af en toe werkt een cantorij of een solist aan de diensten mee. De Lutherse kerk is immers een zingende kerk!

Per 1 juli 2018 is, in verband met vergrijzing van gemeenteleden en een krimpend aantal kerkgangers, de wekelijkse kerkdienst op zondag omgezet in een tweewekelijkse dienst, waarin de lutherse traditie uitgedragen zal blijven worden.
Uitgangspunt is dat vooralsnog de Lutherse presentie voor Zeist en omgeving gewaarborgd zou kunnen blijven; immers de Kerk van Christus is niet gebonden aan tijd.


Op 20 december 2018 is de Lutherse gemeente Zeist  c.a. met de Lutherse gemeente Utrecht samen gegaan en opgegaan in de nieuwe Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o.. Een en ander heeft plaats gevonden op basis van kerkelijke en civiele rechtsregels. Tweewekelijkse erediensten, pastoraat, etc. worden met in achtneming van het hierna geformuleerde uitgangspunt onder verantwoordelijkheid van de vigerende kerkenraad onveranderd voortgezet
 
De gemeente is draagster van het pastoraat en de diaconie, want het is haar roeping er voor elkaar en voor de ander - dus ook voor de samenleving - te zijn. Die zondagse samenkomst van de gemeente is van groot belang voor de gemeenschap, die de kerk ook vandaag de dag is. Het is het hart van het gemeente , daar vinden we de inspiratie voor de taken van de nieuwe week, zowel in de wereld naar buiten als naar binnen in de gemeente. Daar, in die zondagse viering en tijdens het gezamenlijke koffie drinken in de benedenzaal na afloop van de dienst, leren we elkaar kennen, voor elkaar in te staan en elkaar op te vangen wanneer dit nodig is. 
 
Onze gemeente maakt deel uit van de 'Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden'. De kerk is lid van de Protestantse Kerk in Nederland, de Lutherse Wereld Federatie, de Wereldraad van Kerken en de Raad van Kerken in Nederland. En daarmee is ook voor onze plaatselijke gemeente uitdrukking gegeven aan onze verbondenheid met het wereldomspannende verband van Christus' kerk.


 
terug
 
 
 
 
Wie zijn wij
De Evangelisch-Lutherse gemeente Zeist is een kleine geloofsgemeente, die deel uitmaakt van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o.. De gemeenschap wordt gekenmerkt door een sterke onderlinge verbondenheid en een grote openheid naar buiten. In de (tweewekelijkse) zondagse eredienst volgen we de Lutherse liturgie en zoeken we in Woord en Sacrament verbinding met God. Zo willen we ons laten inspireren om in pastoraat en diaconaat om te zien naar onze naasten dichtbij en ver weg.
 
Lutherkapel Zeist, Woudenbergseweg 38

KvK  De Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o. te Utrecht staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder no. 76366715 . meer
 
Verhuur
Voor het huren van de gemeentezaal en/of de kerkzaal: zie de informatie onder Organisatie / Koster, Beheer en Verhuur.
 
 
Giften /schenkingen en ANBI
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Zie voor giften / schenkingen de informatie onder Financiën.
 
 
Preken
Onder het kopje Kerkdiensten/preekarchief kunt u een aantal diensten/preken nalezen!
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.