Protestantse Kerk in Nederland
Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o.
 
 
Berichten Kerkblad ELG december 2018 Berichten Kerkblad ELG december 2018
Kerkblad december 2018
 
Bijdrage van mw. R. Groothoff
Gemeentefeest in de Lutherse kerk van Utrecht
Op zondag 28 oktober hebben wij het gemeentefeest in de Lutherse kerk in Utrecht gevierd. Ds. C. van Opstal was de voorgangster in een mooie cantatedienst. Tevens werd er het avondmaal gevierd in een kring door heel de kerk.
De kinderen van de kinderkerk hadden een groot schilderij gemaakt over het verhaal van koning Nebukadnessar en de vuuroven waar drie jongelingen in verbrand zouden worden.
Na de dienst dronken wij koffie. Rond het middaguur werd er in de kerk een lunch geserveerd. Na de lunch waren er nog een paar workshops. Als afsluiting dronken we nog koffie en thee met een taartenbuffet.
De Lutherse gemeente Zeist was goed vertegenwoordigd. Het was al met een mooie dag. Dank aan alle mensen die het verzorgd hebben.
Leerhuis Lutherkapel Zeist
Op de derde donderdag van de maand van 10:00 – 11:30 uur komt een groep in onze Kapel bijeen.
Dan bespreken wij onder leiding van Ds. C. Karrer het Johannes Evangelie.
We hebben dan een boeiende ochtend waar wij veel van leren.
 
Van de Kerkenraad
 1. Voortgang samenvoegingsproces:
  Nadat toestemming voor de samenvoeging van de Scriba Classis Utrecht medio oktober 2018 werd verkregen, is overeenkomstig de kerkelijke Ordinantiën een mededeling betreffende de voorgenomen samenvoeging in de regionale krant Utrechts Nieuwsblad geplaatst. Vervolgens hebben de heren Van Kralingen en Ruppert een eerste gesprek gevoerd met de notaris die de notariële akte van de samenvoeging moet opmaken. Alle van belang zijnde stukken daarvoor zijn aangeleverd. Het streven is er op gericht dat eind van het jaar 2018 de samenvoeging een feit zal zijn.
 2. De Bezoekersgroep heeft zich wederom beraden voor een attentie in de Adventstijd.
 3. Met veel genoegen wordt teruggezien naar de drukbezochte kerkdienst met Ds. C. Karrer op 4 november jl.. Ook de hartelijkheid van de Servische “kosters” bij het koffiedrinken was groots.
  Dat al geeft veel bemoediging en verbondenheid.
 4. Voorbereidingen voor een feestelijke dienst op Kerstavond (om 22:00 uur) hebben van menigeen thans de volle aandacht. Het een en ander leest u verderop.
 5. Ook wordt nagedacht over het collecte en diaconaal te voeren beleid 2019, gegeven de nieuwe situatie van 2 wekelijkse diensten en de dan samengevoegde gemeente.
 6. Op het moment van schrijven zullen in de dienst van 18 november 2018 onze dierbaren die in 2018 van onze Lutherse gemeente heen zijn gegaan, herdacht worden met het ontsteken van een licht. Daarbij zullen de namen gelezen worden van:
  • Mw. Francisca Klevant, oud 89 jaar
  • Ds. Haan, oud 93 jaar
  • Ton Boorsma, oud 90 jaar
  • Wim Moens oud 86 jaar
 7. Ten slotte: Op Kerstdag zelf is er géén dienst in de kapel. Uiteraard bent u dan zeer welkom in de Lutherse kerk in de Hamburgerstraat te Utrecht om 10:30 uur.
  De Servisch Orthodoxe parochie viert haar Kerstmis – in verband met de Juliaanse kalender – ca 2 weken later in de kapel; namelijk op 7 en 8 januari 2019. (N.B. in het westen wordt de Gregoriaanse kalender gehanteerd.)
 
Gedachtig zijn de woorden: ‘Dankt de Heer want Hij is Vriendelijk, en zijn Goedheid duurt in Eeuwigheid.’
 
Bijdrage van Désirée Wijma
Het Singin koor.
In de zomer is het Singing voor 60 + ontstaan en heeft inmiddels 22 leden.
Tijdens de afgelopen maanden hebben we gerepeteerd voor ons eerste optreden tijdens de kerstnachtdienst.
De repetities worden trouw begeleid door onze vaste pianiste Anja van den Bedem. De repetities zijn vrijdagochtenden van 10:30 – 12:00 uur in de gemeentezaal.
 
Bijdrage van mw. G. Voerman-van Haselen

Kerstavond Lutherse kerk Zeist…
Kerstavond heeft een bijzondere sfeer… Het feest gaat beginnen, maar je wacht er nog op dàt het begint. Het kind wordt aangekondigd, maar het ís nog niet geboren… en toch: het geschiedt. Het wonder is geschied, en daarom kan het koor zingen: ‘O kindeke klein, o kindeke teer…!’. Maar tegelijk verwachten wij Hem die is en was en komen zal.
Het licht in de duisternis, in onze duisternis, wordt aangestoken door de Heer van de hemelse machten! In Genesis lezen wij dat de dag begint met de avond. Het licht wordt geboren uit het duister. Bij de Eeuwige lopen tijd en eeuwigheid dooreen, daarom beginnen we de dienst met het koor dat een aantal kerstliederen zingt.
Want ja, ook toen het scheen dat het afgelopen was met de gemeente, kwam er een nieuw begin, een andere weg. Waar het laatste woord gesproken leek te zijn, wordt er opnieuw gezongen: een nieuw koortje leert zingen, en leert ons weer zingen: Glorie aan God in de Hoge, en vrede op aarde voor mensen waar God welbehagen in heeft. U en jou en ons.
 

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde …….’                                            
 
terug
 
 
 
 
Wie zijn wij
De Evangelisch-Lutherse gemeente Zeist is een kleine geloofsgemeente, die deel uitmaakt van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o.. De gemeenschap wordt gekenmerkt door een sterke onderlinge verbondenheid en een grote openheid naar buiten. In de (tweewekelijkse) zondagse eredienst volgen we de Lutherse liturgie en zoeken we in Woord en Sacrament verbinding met God. Zo willen we ons laten inspireren om in pastoraat en diaconaat om te zien naar onze naasten dichtbij en ver weg.
 
Lutherkapel Zeist, Woudenbergseweg 38

KvK  De Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o. te Utrecht staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder no. 76366715 . meer
 
Verhuur
Voor het huren van de gemeentezaal en/of de kerkzaal: zie de informatie onder Organisatie / Koster, Beheer en Verhuur.
 
 
Giften /schenkingen en ANBI
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Zie voor giften / schenkingen de informatie onder Financiën.
 
 
Preken
Onder het kopje Kerkdiensten/preekarchief kunt u een aantal diensten/preken nalezen!
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.