Protestantse Kerk in Nederland
Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o.
 
 
Stichting Vermogen Voorzieningen Ouderen Stichting Vermogen Voorzieningen Ouderen
Stichting Vermogen Voorzieningen voor Ouderen van de ELG Zeist

Algemeen
De Stichting Vermogen Voorzieningen voor Ouderen van de ELG Zeist (Stichting Vermogen) is een particuliere stichting die zich ten doel stelt:
  • Het bijeenbrengen en beheren van middelen ter voorziening in de huisvesting, het welzijn en welbevinden van ouderen en sociaal zwakkeren, en het verrichten van alle daartoe noodzakelijke of gewenste handelingen inclusief de realisatie van die voorziening(en), alles in de ruimste zin van het woord. Bij voorkeur ten behoeve van diegenen die zich verbonden weten aan de Lutherse Kerk of met het Lutherse gedachtegoed;
  • Het doen van uitkeringen aan Algemeen Nut Beogende Instellingen in de zin van de Successiewet 1956, of de daarvoor in de plaatsgekomen wetgeving, mits deze uitkeringen dienstig zijn aan de hierboven beschreven doelstelling;
  • Het beheren en beleggen van de aan de stichting toevertrouwde gelden.
De stichting beoogt niet het maken van winst.
 
De stichting is opgericht in 1979 en er is een statutenwijziging doorgevoerd in 2010.
Het contactadres van de stichting is: Lange Uitweg 23, 3998 WD Schalkwijk; e-mail: fwspansier@casema.nl. Het fiscaal nummer is: 8104.75509.
 
Beleidsplan
Het bestuur van de stichting oriënteerde zich in 2006 op mogelijkheden om de doelstelling van de stichting (voorzien in de huisvesting aan ouderen) te realiseren. Er zijn toen diverse gesprekken gevoerd met een woningbouwcorporatie. Leidraad bij deze gesprekken is het strategisch beleidsplan dat in 2005 is opgesteld. Gekeken is naar mogelijkheden om financieel deel te nemen aan één van de investeringsprogramma’s in Zeist of omgeving. De intentie is dat een vijftal nieuwbouwappartementen in het koopsegment zal worden aangeschaft.
Het bestuur van de stichting heeft 2012 gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van dezelfde corporatie om te onderzoeken of realisering van deze plannen mogelijk is. In de zomer van 2012 heeft het bestuur besloten (nog) niet te participeren. In 2013 en 2014 zijn er ook gesprekken gevoerd met een andere corporatie, ook dit heeft niet tot concrete resultaten geleid. In 2018 is bezien of het mogelijk was in een te herontwikkelen plan te participeren. Dit project bleek uiteindelijk niet haalbaar.
In 2019 is, mede vanwege het gegeven dat de kerkelijke gemeenschap ELG Zeist c.a. is samengegaan met de ELG Utrecht, bezien de mogelijkheden tot een nieuwe plan aanpak.
 
Financiële verantwoording 

 
 Verkorte Staat van Baten en Lasten 2019 in €
 
  2019   2018
Baten      
Beleggingen (resultaat) 160.138   -/-47.410
Rentebaten 129   37
  160.267   -/-47.373
Lasten      
Algemene kosten 8.436   6.708
Resultaat, per saldo  + 151.831   -/- 54.081
  
 
Het zeer positieve jaarresultaat over 2019 is te danken aan een goed beursklimaat.

Op 27 mei 2019 heeft er een gemeenschappelijke vergadering plaatsgevonden van de Raad van Toezicht en het bestuur van de stichting. In deze vergadering is de jaarrekening 2018 behandeld door de Raad van Toezicht.
 
Bestuur en Raad van Toezicht
Het bestuur heeft in 2010 een statutenwijziging doorgevoerd voor de stichting. Het belangrijkste onderdeel hiervan is dat een Raad van Toezicht een toezichthoudende rol heeft. Per 1 januari 2009 heeft de stichting van de Belastingdienst de ANBI-status (ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling) verkregen.
 
De samenstelling van het bestuur was eind 2019 als volgt:
J.S. Ruppert, voorzitter
F.W. Spansier,
secretaris, penningmeester
E.J. Fredriks

T.A.C.M. Boddeke


 
De Raad van toezicht bestond eind 2019 uit de volgende leden:
C.E. Wijma, voorzitter
G.J. Hamers
L.IJ. Schipperheijn
vacature
 
De leden van het bestuur, noch de leden van de raad van toezicht ontvangen enige beloning voor hun werkzaamheden.
 

 

terug
 
 
 
 
Wie zijn wij
De Evangelisch-Lutherse gemeente Zeist is een kleine geloofsgemeente, die deel uitmaakt van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o.. De gemeenschap wordt gekenmerkt door een sterke onderlinge verbondenheid en een grote openheid naar buiten. In de (tweewekelijkse) zondagse eredienst volgen we de Lutherse liturgie en zoeken we in Woord en Sacrament verbinding met God. Zo willen we ons laten inspireren om in pastoraat en diaconaat om te zien naar onze naasten dichtbij en ver weg.
 
Lutherkapel Zeist, Woudenbergseweg 38

KvK  De Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o. te Utrecht staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder no. 76366715 . meer
 
Verhuur
Voor het huren van de gemeentezaal en/of de kerkzaal: zie de informatie onder Organisatie / Koster, Beheer en Verhuur.
 
 
Giften /schenkingen en ANBI
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Zie voor giften / schenkingen de informatie onder Financiën.
 
 
Preken
Onder het kopje Kerkdiensten/preekarchief kunt u een aantal diensten/preken nalezen!
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.