Protestantse Kerk in Nederland
Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o.
 
 
Stichting Vermogen Voorzieningen Ouderen Stichting Vermogen Voorzieningen Ouderen
Stichting Vermogen Voorzieningen voor Ouderen van de ELG Zeist

Algemeen
De Stichting Vermogen Voorzieningen voor Ouderen van de ELG Zeist (Stichting Vermogen) is een particuliere stichting die zich ten doel stelt:
  • Het bijeenbrengen en beheren van middelen ter voorziening in de huisvesting, het welzijn en welbevinden van ouderen en sociaal zwakkeren, en het verrichten van alle daartoe noodzakelijke of gewenste handelingen inclusief de realisatie van die voorziening(en), alles in de ruimste zin van het woord. Bij voorkeur ten behoeve van diegenen die zich verbonden weten aan de Lutherse Kerk of met het Lutherse gedachtegoed;
  • Het doen van uitkeringen aan Algemeen Nut Beogende Instellingen in de zin van de Successiewet 1956, of de daarvoor in de plaatsgekomen wetgeving, mits deze uitkeringen dienstig zijn aan de hierboven beschreven doelstelling;
  • Het beheren en beleggen van de aan de stichting toevertrouwde gelden.
De stichting beoogt niet het maken van winst.
 
De stichting is opgericht in 1979 en er is een statutenwijziging doorgevoerd in 2010.
Het contactadres van de stichting is: Lange Uitweg 23, 3998 WD Schalkwijk; e-mail: Het fiscaal nummer is: 8104.75509.
 
Beleidsplan
Het bestuur van de stichting oriënteerde zich in 2006 op mogelijkheden om de doelstelling van de stichting (voorzien in de huisvesting aan ouderen) te realiseren. Er zijn toen diverse gesprekken gevoerd met een woningbouwcorporatie. Leidraad bij deze gesprekken is het strategisch beleidsplan dat in 2005 is opgesteld. Gekeken is naar mogelijkheden om financieel deel te nemen aan één van de investeringsprogramma’s in Zeist of omgeving. De intentie is dat een vijftal nieuwbouwappartementen in het koopsegment zal worden aangeschaft.
Het bestuur van de stichting heeft 2012 gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van dezelfde corporatie om te onderzoeken of realisering van deze plannen mogelijk is. In de zomer van 2012 heeft het bestuur besloten (nog) niet te participeren. In 2013 en 2014 zijn er ook gesprekken gevoerd met een andere corporatie, ook dit heeft niet tot concrete resultaten geleid. In 2018 is bezien of het mogelijk was in een te herontwikkelen plan te participeren. Dit project bleek uiteindelijk niet haalbaar.
 
Financiële verantwoording 

 
 Verkorte Staat van Baten en Lasten 2018 in €
 
  2018   2017
Baten      
Beleggingen (resultaat) -/- 47.410   70.894
Rentebaten 37   303
  -/- 47.373   71.197
Lasten      
Algemene kosten 6.708   6.811
Resultaat, per saldo -/- 54.081   + 64.386
 
 In het laatste kwartaal van 2018 was er sprake van een behoorlijke daling beurskoersen, ondermeer de AEX-index. Deze daling is van invloed geweest op de waardering van de beleggingen. Als gevolg hiervan werd het - grotendeels ongerealiseerde - resultaat van de beleggingen in 2018 negatief.

Op 7 juni 2018 heeft er een gemeenschappelijke vergadering plaatsgevonden van de Raad van Toezicht en het bestuur van de stichting. In deze vergadering is de jaarrekening 2017 goedgekeurd door de Raad van Toezicht.
 
Bestuur en Raad van Toezicht
Het bestuur heeft in 2010 een statutenwijziging doorgevoerd voor de stichting. Het belangrijkste onderdeel hiervan is dat een Raad van Toezicht een toezichthoudende rol heeft. Per 1 januari 2009 heeft de stichting van de Belastingdienst de ANBI-status (ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling) verkregen.
 
De samenstelling van het bestuur was eind 2018 als volgt:
J.S. Ruppert, voorzitter
F.W. Spansier,
secretaris, penningmeester
E.J. Fredriks

Medio 2018 trad de heer H.H. Hamers als bestuurder af. Het Bestuur en de Raad van Toezicht is de heer Hamers voor zijn bewezen diensten als secretaris en penningmeester gedurende vele jaren zeer erkentelijk.
 
De Raad van toezicht bestond eind 2018 uit de volgende leden:
C.E. Wijma, voorzitter
T.A.C.M. Boddeke, secretaris
G.J. Hamers
L.IJ. Schipperheijn.
 
De leden van het bestuur, noch de leden van de raad van toezicht ontvangen enige beloning voor hun werkzaamheden.
 

 

terug
 
 
 
 
Cursus
meer
 
Lutherkapel Zeist, Woudenbergseweg 38
meer
 
Wie zijn wij
De Evangelisch-Lutherse gemeente Zeist is een kleine geloofsgemeente, die deel uitmaakt van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o.. De gemeenschap wordt gekenmerkt door een sterke onderlinge verbondenheid en een grote openheid naar buiten. In de (tweewekelijkse) zondagse eredienst volgen we de Lutherse liturgie en zoeken we in Woord en Sacrament verbinding met God. Zo willen we ons laten inspireren om in pastoraat en diaconaat om te zien naar onze naasten dichtbij en ver weg.
 
Giften /schenkingen en ANBI
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Zie voor giften / schenkingen de informatie onder Financiën.
 
 
Verhuur
Voor het huren van de gemeentezaal en/of de kerkzaal: zie de informatie onder Organisatie / Koster, Beheer en Verhuur.
 
 
Herstel dak Lutherkapel en Lutherbijbel

Voor herstel dak van de Lutherkapel wordt u verwezen naar Communicatie meer
 
Preken
Onder het kopje Kerkdiensten/preekarchief kunt u een aantal diensten/preken nalezen!
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.