Protestantse Kerk in Nederland
Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o.
 
 
Wijkberichten Opgang Wijkberichten Opgang
Wijkberichten Opgang 6 - juni 2018

Let op: dit is het laatste nummer van Opgang waarin de ELG participeert. Met ingang van juli verschijnt informatie over de ELG Zeist in het blad van de ELG Utrecht.

Rond de vieringen

Zondag 3 juni vieren we het Heilig Avondmaal in een dienst waarin voorgaat ds. H.G.T. Günther. Het orgel wordt bespeeld door dhr. E. Fredriks en de collecte is bestemd voor de diaconie.
 
Zondag 10 juni is dhr. S. van der Woude onze voorganger. Dhr. D.H. Andel bespeelt het orgel, de collecte is bestemd voor het werelddiaconaat.
 
Zondag 17 juni gaat dr. J. van Haarlem voor in de dienst in de Lutherkapel. Dhr. D.H. Andel bespeelt wederom het orgel, de collecte is voor het onderhoudsfonds.
 
Op zondag 24 juni gaat drs. J.H.J Lotterman voor in de dienst in de Lutherkapel, organist is dhr. E. Vliem, de collecte is bestemd voor het diaconaal project. Aan de dienst wordt muzikale medewerking verleend door dhr. L. Wijma, hij zingt een aria uit het Magnificat van J.S. Bach. In deze dienst nemen we afscheid van de volgende kerkenraadsleden: dhr. H.H. Hamers, dhr. F.L. van Wijk, mw. F.J.H. Boddeke-Bakker en mw. J.M.D. Wijma-Markvoort.
 
Bevestiging nieuwe kerkenraadsleden in het ambt
Eerder dit jaar is er een afkondiging gedaan over de verkiezing van twee nieuwe kerkenraadsleden. Het betreft dhr. J.S. Ruppert (ouderling-kerkrentmeester) en dhr. C.E. Wijma (diaken). Aangezien er geen namen van andere kandidaten zijn ingediend zijn beide heren benoemd in de functies en 13 mei in het ambt bevestigd door ds. A. Wöhle, president van de Evangelisch-Lutherse Synode.
De primaire taak van de nieuwe kerkenraadsleden is het om een samenvoeging van de Evangelisch-Lutherse Gemeenten van Zeist en Utrecht te bewerkstelligen. Zij zullen met behulp van de ELG Utrecht het komend halfjaar, te beginnen per 1 juli, de diensten in de Lutherkapel continueren in een tweewekelijkse cyclus. De leden zullen hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht.
Op 24 juni treedt de huidige kerkenraad af, omdat de maximale zittingstermijnen voor de leden zijn verstreken.
 
Bloemen van de altaartafel
Op 22 april waren de bloemen voor dhr. J.S. Ruppert vanwege zijn verjaardag. Op 29 april ontving mevrouw D.M.A. Vonk-Visser de bloemen, eveneens vanwege haar verjaardag. Op 6 mei ontving mw. C.M. Hamers de bloemen voor haar verjaardag. Op 13 mei kregen de heren Wijma en Ruppert de bloemen vanwege hun bevestiging in het ambt van resp. diaken en ouderling-kerkrentmeester.
 
Ontmoetingsmorgen
Donderdag 21 juni vindt de laatste ontmoetingsmorgen in de Lutherkapel plaats. We komen om 10.00 uur bij elkaar in de benedenzaal van de kapel en bespreken een hoofdstuk uit het boekje ‘Als een lopend vuur. 500 jaar Reformatie’. Rond 11.30 uur ronden we het gesprek af.
Financiën
Stand financiële middelen 2018 tot nu:
  • Vrijwillige bijdragen: Wij ontvingen  tot  13 mei  €  12.209 voor het jaar 2018 op rekeningnummer NL50 INGB 0000 3833 37 van Kerkrentmeesters ELG Zeist.
  • Voor het onderhoudsfonds kwamen er de afgelopen weken giften binnen  van dhr. J.S.R. te Z. van € 50 en van mw. J.M.D. W. te N. van € 50 op rekeningnummer NL52 INGB 0000 3080 29 van Lutherkapel ELG Zeist.
  • Giften voor het diaconaal project 2018, de Salatiga zending in Indonesië, kunnen worden  gestort op rekeningnummer NL09 INGB 0000 3833 96 van Lutherse Diaconie Zeist. Voor het project kwam tot nu toe € 314 binnen.
 
Alle gevers onze hartelijke dank!
 
Website ELG Zeist
Voor meer informatie in en rond de ELG Zeist verwijzen wij ook naar onze website www.lutherkapel.nl.
 
Afscheid van Opgang
Het is voor het laatst dat u de rubriek wijkberichten van de ELG Zeist in het blad Opgang aantreft. Zoals eerder gemeld kiest de gemeente voor een samenvoeging met de ELG Utrecht. Een weg afwijkend van de andere bij de PKN aangesloten gemeenten. De Lutherkapel blijft voorlopig open. Er worden eens in de twee weken nog diensten belegd.
Wij willen hierbij de redactie van Opgang hartelijk danken voor de prettige samenwerking met hen in de afgelopen jaren. Wij wensen u Gods zegen toe bij uw werk ten behoeve van de kerken in Zeist.
Het ga u goed!
 
Hartelijke groeten, namens de kerkenraad,
                                                                                                                      Herman Hamers
                                                                                                                  eo tempore Voorzitter
 
 
 
 
                                                                                                            
terug
 
 
 
 
Wie zijn wij
De Evangelisch-Lutherse gemeente Zeist is een kleine geloofsgemeente, die deel uitmaakt van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o.. De gemeenschap wordt gekenmerkt door een sterke onderlinge verbondenheid en een grote openheid naar buiten. In de (tweewekelijkse) zondagse eredienst volgen we de Lutherse liturgie en zoeken we in Woord en Sacrament verbinding met God. Zo willen we ons laten inspireren om in pastoraat en diaconaat om te zien naar onze naasten dichtbij en ver weg.
 
Lutherkapel Zeist, Woudenbergseweg 38

KvK  De Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o. te Utrecht staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder no. 76366715 . meer
 
Verhuur
Voor het huren van de gemeentezaal en/of de kerkzaal: zie de informatie onder Organisatie / Koster, Beheer en Verhuur.
 
 
Giften /schenkingen en ANBI
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Zie voor giften / schenkingen de informatie onder Financiën.
 
 
Preken
Onder het kopje Kerkdiensten/preekarchief kunt u een aantal diensten/preken nalezen!
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.