Protestantse Kerk in Nederland
Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o.
 
 
zondag 15 na Trinitatis ds J Wiegers zondag 15 na Trinitatis ds J Wiegers
EVANG.-LUTH.GEM. ZEIST, 29-09-2019

                       Voorganger ds. J. Wiegers

LEZING UIT DE PROFETEN: Jesaja 66: 5-14

EPISTELLEZING: Galaten 5: 25- 6: 10

EVANGELIELEZING: Mattheus 6: 24-34

VERKONDIGING

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

getroost worden, zachtmoedig zijn, je druk maken om van alles.
Zomaar drie trefwoorden uit de lezingen van vandaag. Trefwoorden die ook ons leven betreffen. Het gaat dus niet om iets uit een ver verleden, maar om vandaag. Troost hangt samen met zachtmoedigheid en is soms nodig als je je al te druk maakt over van alles, waardoor er het een en ander misloopt.

De woorden van Jesaja die we gelezen hebben beginnen met: Luister naar de woorden van de Heer. En dat is dan niet een luisteren van het ene oor in en het andere oor uit. Het is een aandachtig luisteren, want die woorden zijn van levensbelang. Het zijn woorden van liefde die de mens op het pad willen leiden van zijn bestemming, namelijk een mens te zijn zoals God bedoeld had toen Hij mensen schiep.
De profeet staat voor allerlei verwarring. Dingen die de mensen niet verwachtten gebeuren toch. En ondertussen klinkt vanuit de tempel de luide stem van de Heer. Die stem roept op om te luisteren. Want de boodschap die die stem brengt is een boodschap van hoop: Ik zal jullie troosten. Wat mensen ook gedaan hebben, God blijft achter hen staan. Hij zal zijn schepping niet in de steek laten. Anderen kunnen hen bespotten, zij blijven in de bescherming van de Eeuwige.
Zij kunnen altijd op Hem rekenen. Hoe onbetrouwbaar mensen soms ook zijn, God blijft betrouwbaar.

Paulus gaat in zijn brief aan de gemeenten in Klein-Azië in op de onbetrouwbaarheid van mensen. Zij kunnen, nee, zij zullen telkens weer misstappen begaan. Maar dat doen ze niet altijd opzettelijk. Daarom zegt Paulus dat je dergelijke mensen zachtmoedig weer op het rechte pad moet brengen, want je loopt zelf net zoveel kans op een misstap als zij.
Met de profeet Ezechiel zegt hij dat ieder mens zijn eigen last moet dragen. Maar hij voegt er aan toe: draag elkanders lasten, want zo leeft u de wet van Christus na. Je bent er niet alleen maar voor jezelf, je bent er met en voor anderen.
Zo kan je als gemeente sterk staan in de wereld. Dat anderen kunnen zien dat lid zijn van een christelijke gemeente niet alleen op zondag wat betekent, maar ook in het leven van alledag. Dat je met elkaar meeleeft en elkaar helpt om het goede te doen.
Wel schrijft Paulus in de geest van de tijd waarin hij leefde: Laten voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten. In onze tijd zou je je daar minder populair mee maken. Als je alleen maar voor je medestanders zou zorgen zou je gemakkelijk het verwijt kunnen krijgen te discrimineren.

En daarom lazen we in het evangelie dat Jezus zegt: Maak je eerst druk om het koninkrijk van God en zijn rechtvaardigheid. Dan maak je geen onderscheid tussen de een en de ander, want het koninkrijk van God is er voor iedereen. Ook al willen mensen dat niet erkennen, het is en blijft zo.
Niet voor niets zegt de koning in de gelijkenis in Matteus 22: iedereen moet binnenkomen, de goeden en de slechten. Daarop is ook een diepe Joodse wijsheid gebaseerd die in het volgende verhaaltje tot uiting komt. Er zaten eens twee rabbi’s op een terras lekker een glas wijn te drinken. Weet je, zei de een tegen de ander, ik heb vannacht gedroomd over het hiernamaals. Daar zat ik ook op zo’n terras een glas wijn te drinken en ik hoefde niet eens te betalen. Ja, zei de ander, ik had ook zo’n hiernamaals droom. Ik zat op een terras een glas wijn te drinken en daar kwam Adolf Hitler voorbij wandelen.

Het is voor ons niet te vatten, maar het geeft de reikwijdte van de genade aan. Een genade die troost biedt in omstandigheden waarin je dat hard nodig hebt. Ook voor jou. Want als je eens een misstap begaat, betekent dat niet automatisch dat je verloren bent.
De genade van God betekent dat je je na die misstap mag verbeteren, geleid door de zachtmoedigheid van anderen. We vinden dat ook nog terug in ons strafrecht. Veroordeelden zijn niet voor altijd veroordeeld. De zachtmoedigheid van God gaat het menselijk begrip te boven.
Daar mogen we elkaar van verzekeren, ook als wij straks samen de maaltijd van de Heer vieren

tot eer van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
AMEN


 
terug
 
 
 
 
Wie zijn wij
De Evangelisch-Lutherse gemeente Zeist is een kleine geloofsgemeente, die deel uitmaakt van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o.. De gemeenschap wordt gekenmerkt door een sterke onderlinge verbondenheid en een grote openheid naar buiten. In de (tweewekelijkse) zondagse eredienst volgen we de Lutherse liturgie en zoeken we in Woord en Sacrament verbinding met God. Zo willen we ons laten inspireren om in pastoraat en diaconaat om te zien naar onze naasten dichtbij en ver weg.
 
Lutherkapel Zeist, Woudenbergseweg 38

KvK  De Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist e.o. te Utrecht staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder no. 76366715 . meer
 
Verhuur
Voor het huren van de gemeentezaal en/of de kerkzaal: zie de informatie onder Organisatie / Koster, Beheer en Verhuur.
 
 
Giften /schenkingen en ANBI
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Zie voor giften / schenkingen de informatie onder Financiën.
 
 
Preken
Onder het kopje Kerkdiensten/preekarchief kunt u een aantal diensten/preken nalezen!
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.